ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 65 คน
เฉื่อย ตอมพุดซา
(อายุขณะที่หาย 80 ปี)
ตี้ แซ่ลิ้ม
(อายุขณะที่หาย 69 ปี)
อยู่ ลกกะบูน
(อายุขณะที่หาย 85 ปี)
รุ่งโรจน์ พุทธะเฮง
(อายุขณะที่หาย 47 ปี)
สมพงษ์ ฤกษ์ดี
(อายุขณะที่หาย 65 ปี)
ผุย บุดดีสุข
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
มะคงเปี้ยน วัฒนศิริกาญจนา
(อายุขณะที่หาย 85 ปี)
คำจันทร์ ชัยศรีจันทร์
(อายุขณะที่หาย 60 ปี)
ปัน คำสุข
(อายุขณะที่หาย 89 ปี)
ทองสุข สุขสบาย
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
มารี เล็กบุญล้วน
(อายุขณะที่หาย 74 ปี)
สมชาติ สมพงษ์
(อายุขณะที่หาย 70 ปี)
1 2 3 4 5 6 Next