ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 84 คน
เอื้อม สรวลสายหยุด
(อายุขณะที่หาย 81 ปี)
วิเชียร สมบูรณ์
(อายุขณะที่หาย 60 ปี)
วิชัย อินทพันธุ์
(อายุขณะที่หาย 70 ปี)
ช่างกุ่ย แซ่โล้
(อายุขณะที่หาย 66 ปี)
จรัล แถวนาม
(อายุขณะที่หาย 78 ปี)
อิษมา เลิศกาญจนวงศ์
(อายุขณะที่หาย 67 ปี)
นิตย์ อินอาบ
(อายุขณะที่หาย 77 ปี)
ทรงศักดิ์ วรยอดพันธุ์
(อายุขณะที่หาย 64 ปี)
วินิจ ดีตะขบ
(อายุขณะที่หาย 61 ปี)
ปัญจะปาน ลอยประจุ
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
ทองมา สาระพันธ์
(อายุขณะที่หาย 75 ปี)
เสนอ สายคำมี
(อายุขณะที่หาย 81 ปี)
1 2 3 4 5 6 7 Next