กรณีตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความคนหาย

           กรณีตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความคนหาย โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะปฏิเสธการรับแจ้งความคนหายไม่ได้

           ทั้งนี้ หากพนักงานสอบสวนไม่ยอมรับแจ้งความคนหาย ผู้แจ้งควรไปดำเนินการร้องทุกข์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ

กรณีตำรวจไม่มอบสำเนาบันทึกประจำวัน

          การแจ้งความคนหายทุกกรณี ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาด้วยหรือไม่ พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความมีหน้าที่จะต้องให้สำเนาบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานกับผู้แจ้งด้วยทุกครั้ง ผู้แจ้งความจึงมีสิทธิในการเรียกรับสำเนาบันทึกการแจ้งความด้วยทุกครั้ง

          หากผู้แจ้งความไม่ได้รับสะดวกในการแจ้งความคนหาย ผู้แจ้งควรไปดำเนินการร้องทุกข์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ

กรณีตำรวจไม่ให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนตามที่ผู้แจ้งความร้องขอ

           กรณีคนหายในลักษณะเร่งด่วน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือ กรณีที่คนหายมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายครอบครัวคนหายสามารถร้องขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดำเนินการในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนหายได้ โดยให้รีบแจ้งแก่พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความคนหายให้รีบดำเนินการดังกล่าว

          หากพนักงานสอบสวนไม่ยอมดำเนินการให้ ผู้แจ้งควรไปดำเนินการร้องทุกข์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการขอความช่วยเหลือดังกล่าว

สิทธิในการขอให้พนักงานสอบสวนช่วยเหลือและขอเข้าพบผู้บังคับบัญชา

          ผู้แจ้งความหรือผู้ที่จะเข้าไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับการบริการอย่างเต็มที่และเต็มใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นประชาชนจึงควรได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจในอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวก ผู้แจ้งควรไปดำเนินการร้องทุกข์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการขอความช่วยเหลือดังกล่าว