ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 57 คน
มารี เล็กบุญล้วน
(อายุขณะที่หาย 74 ปี)
สมชาติ สมพงษ์
(อายุขณะที่หาย 70 ปี)
ประพาฬ ด่านเวชนุเคราะห์
(อายุขณะที่หาย 78 ปี)
สมใจ รุจิฉาย
(อายุขณะที่หาย 87 ปี)
สุวัชชัย บุญอำนวยสมบัติ
(อายุขณะที่หาย 68 ปี)
ศิริพงษ์ ทองธนานุกูล
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
ฉลวย คำสวัสดิ์
(อายุขณะที่หาย 79 ปี)
วาณิชย์ วริวงศ์
(อายุขณะที่หาย 56 ปี)
ธเนศ แซ่ตัน
(อายุขณะที่หาย 59 ปี)
บุญมี กันหาลา
(อายุขณะที่หาย 76 ปี)
สอ นาพงษ์
(อายุขณะที่หาย 66 ปี)
ปริญญา ศรีปัญญา
(อายุขณะที่หาย 89 ปี)
1 2 3 4 5 Next