ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 118 คน
บุญ ศรีหารักษา
(อายุขณะที่หาย 87 ปี)
คินยา (Mr.Kinya) นากามูระ (Nakamura)
(อายุขณะที่หาย 82 ปี)
ละมุด เนียมเสวก
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
นิตย์ สีหจักร์
(อายุขณะที่หาย 99 ปี)
สมหวัง ชุนรัมย์
(อายุขณะที่หาย 86 ปี)
ประพันธ์ บุญฤทธิ์
(อายุขณะที่หาย 48 ปี)
แช่ม บุญจันทร์
(อายุขณะที่หาย 81 ปี)
ชู แสงแดด
(อายุขณะที่หาย 92 ปี)
ผ่อน ใจบุญ
(อายุขณะที่หาย 85 ปี)
วงษ์ แสนใจธรรม
(อายุขณะที่หาย 76 ปี)
โสวัตร์ จันทร์เติบ
(อายุขณะที่หาย 51 ปี)
สุรัตน์ อาจปรุ
(อายุขณะที่หาย 57 ปี)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next