ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 123 คน
วิวัฒน์ โภคามาศ
(อายุขณะที่หาย 62 ปี)
กิ้มเซี้ยน เกื้อสกุล
(อายุขณะที่หาย 85 ปี)
สุชิน บุญธรรม
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
สมชาย วงศ์สุวรรณ์
(อายุขณะที่หาย 69 ปี)
สำรี บัวทรัพย์
(อายุขณะที่หาย 75 ปี)
โรเชน จามาล (Roshan Jamal) บินติ อับดุล ชูเคอร์(Binti Ab)
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
บุญ ศรีหารักษา
(อายุขณะที่หาย 87 ปี)
คินยา (Mr.Kinya) นากามูระ (Nakamura)
(อายุขณะที่หาย 82 ปี)
ละมุด เนียมเสวก
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
นิตย์ สีหจักร์
(อายุขณะที่หาย 99 ปี)
สมหวัง ชุนรัมย์
(อายุขณะที่หาย 86 ปี)
ประพันธ์ บุญฤทธิ์
(อายุขณะที่หาย 48 ปี)