ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 61 คน
รุ่งโรจน์ พุทธะเฮง
(อายุขณะที่หาย 47 ปี)
คำจันทร์ ชัยศรีจันทร์
(อายุขณะที่หาย 60 ปี)
ปัน คำสุข
(อายุขณะที่หาย 89 ปี)
ทองสุข สุขสบาย
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
มารี เล็กบุญล้วน
(อายุขณะที่หาย 74 ปี)
สมชาติ สมพงษ์
(อายุขณะที่หาย 70 ปี)
ประพาฬ ด่านเวชนุเคราะห์
(อายุขณะที่หาย 78 ปี)
สมใจ รุจิฉาย
(อายุขณะที่หาย 87 ปี)
สุวัชชัย บุญอำนวยสมบัติ
(อายุขณะที่หาย 68 ปี)
ศิริพงษ์ ทองธนานุกูล
(อายุขณะที่หาย 72 ปี)
ฉลวย คำสวัสดิ์
(อายุขณะที่หาย 79 ปี)
วาณิชย์ วริวงศ์
(อายุขณะที่หาย 56 ปี)
1 2 3 4 5 6 Next