ประกาศคนหาย : อัลไซเมอร์

จำนวนทั้งหมด : 81 คน
ช่างกุ่ย แซ่โล้
(อายุขณะที่หาย 66 ปี)
จรัล แถวนาม
(อายุขณะที่หาย 78 ปี)
อิษมา เลิศกาญจนวงศ์
(อายุขณะที่หาย 67 ปี)
นิตย์ อินอาบ
(อายุขณะที่หาย 77 ปี)
ทรงศักดิ์ วรยอดพันธุ์
(อายุขณะที่หาย 64 ปี)
วินิจ ดีตะขบ
(อายุขณะที่หาย 61 ปี)
ปัญจะปาน ลอยประจุ
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
ทองมา สาระพันธ์
(อายุขณะที่หาย 75 ปี)
เสนอ สายคำมี
(อายุขณะที่หาย 81 ปี)
มะลิ ก่ำพิมาย
(อายุขณะที่หาย 79 ปี)
จง แอดสี
(อายุขณะที่หาย 66 ปี)
มาก อุตโรกุล
(อายุขณะที่หาย 81 ปี)
1 2 3 4 5 6 7 Next