รายชื่อหน่วยงานรัฐที่ผู้แจ้งสามารถแจ้งคนหายได้

1. ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300

2. หน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์

1. ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรีกองบัญชา การตำรวจนครบาลรับผิดชอบคดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0-2282-3892
2.ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 1 (รับผิดชอบคดีในพื้นที่จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง)
0-2537-8578-97
3. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 2 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี)
0-3822-3815, 0-3827-6724 - 26
4. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 3
0-4425-5275, 0-4434-2878

5. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 4 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น)

0-4324-4540

6. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 5 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่)

0-5314-0000, 0-5328-1866-71

7. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 6 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก)

0-5536-8114-9

8. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 7 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม)

0-3424-3759

9. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 8 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

0-7731-1298

10. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค 9 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา)

0-7431-1161

11. ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

0-2415-0671