ประกาศคนหาย : ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด : 420 คน
รุ่งโรจน์ พุทธะเฮง
(อายุขณะที่หาย 47 ปี)
ประสิทธิ์ ลีลายุทธ
(อายุขณะที่หาย 17 ปี)
เชาวริณ เคนซุ่ย
(อายุขณะที่หาย 30 ปี)
ซกลั้ง แซ่โง้ว
(อายุขณะที่หาย ปี)
(อายุขณะที่หาย ปี)
รวีวัลย์ ปีตินวสกุล
(อายุขณะที่หาย 63 ปี)
ไรเฟิ้ล รักงาม
(อายุขณะที่หาย 42 ปี)
มหาสงกรานต์ มัจฉาสร้อย
(อายุขณะที่หาย 39 ปี)
ทุเนศ ขะชีฟ้า
(อายุขณะที่หาย 45 ปี)
คำจันทร์ ชัยศรีจันทร์
(อายุขณะที่หาย 60 ปี)
สุรสิทธิ์ มั่นทัน
(อายุขณะที่หาย 24 ปี)
วันชัย ชัยฉลอง
(อายุขณะที่หาย 23 ปี)