ประกาศคนหาย : ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด : 253 คน
คมสัน คงประไพ
(อายุขณะที่หาย 37 ปี)
สุวรรณ วงศ์เตชะ
(อายุขณะที่หาย 63 ปี)
นัทกร ไผ่ตง
(อายุขณะที่หาย 17 ปี)
บุญ ศรีหารักษา
(อายุขณะที่หาย 87 ปี)
เกรียงศักดิ์ พัฒนถลาง
(อายุขณะที่หาย 65 ปี)
ดนุพล สีกุมาร
(อายุขณะที่หาย 27 ปี)
หัสดี ก้อนมณี
(อายุขณะที่หาย 12 ปี)
พงษ์ศักดิ์ ธรรมพร
(อายุขณะที่หาย 23 ปี)
คินยา (Mr.Kinya) นากามูระ (Nakamura)
(อายุขณะที่หาย 82 ปี)
มณฑล ไตยราช
(อายุขณะที่หาย 23 ปี)
ละมุด เนียมเสวก
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
นิตย์ สีหจักร์
(อายุขณะที่หาย 99 ปี)