ประกาศคนหาย : ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด : 325 คน
เอกชัย เที่ยงตรง
(อายุขณะที่หาย 12 ปี)
สุชาติ จันจิตจริงใจ
(อายุขณะที่หาย 43 ปี)
วิวัฒ ชูชัย
(อายุขณะที่หาย 41 ปี)
สุวลัย บุญจันทร์
(อายุขณะที่หาย 36 ปี)
ทองหล่อ แสงจันทร์
(อายุขณะที่หาย 64 ปี)
บุญมี กันหาลา
(อายุขณะที่หาย 76 ปี)
วิชัย แซ่อิ๋ว
(อายุขณะที่หาย 61 ปี)
ประวิทย์ ชังคล้าย
(อายุขณะที่หาย 30 ปี)
สมชาติ ชินไธสง
(อายุขณะที่หาย 42 ปี)
นภดล คลายโศก
(อายุขณะที่หาย 29 ปี)
อนิรุจน์ สุวรรณโภคาสาคร
(อายุขณะที่หาย 43 ปี)
ศิลาวุฒิ คำพุทธา
(อายุขณะที่หาย 43 ปี)