ประกาศคนหาย : ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด : 361 คน
ธนิษฐา วรเจิดเจริญ
(อายุขณะที่หาย 73 ปี)
พรชัย แซ่หลิ่ว
(อายุขณะที่หาย 56 ปี)
ยงศักดิ์ ศรีสุข
(อายุขณะที่หาย 83 ปี)
สมชาย ธนูศร
(อายุขณะที่หาย 62 ปี)
สมหวัง มาลาศรี
(อายุขณะที่หาย 64 ปี)
บุญทอง หาญเสมอ
(อายุขณะที่หาย 55 ปี)
นงนุช มีมานะ
(อายุขณะที่หาย 50 ปี)
สุภาพ ยวงแก้ว
(อายุขณะที่หาย 43 ปี)
ฉัตรชัย คนหมั่น
(อายุขณะที่หาย 14 ปี)
ฝน คำเขียว
(อายุขณะที่หาย 45 ปี)
สหภาพ พุทธศรี
(อายุขณะที่หาย 24 ปี)
อาณี แซ่ปึง
(อายุขณะที่หาย 70 ปี)