สหภาพแรงงานไทยเรยอน

36 หมู่ 2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3561-3563 , 0-3562-0571 อีเมลล์ trclabourunion@hotmail.com


โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2543 โดยเริ่มแรกนั้นเพื่อทำการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของแรงงานไทยต่อกับองค์กรแรงงานทั้งในประเทศและสากล เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การต่อสู้ของขบวนการแรงงานไทย โครงการฯ ได้ส่งข่าวสาร และภาพการเคลื่อนไหวของการประท้วงของขบวนการแรงงานไทยต่อที่ประชุม UNCTADX ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ผ่านทางอีเมล thai_labour@egroups.com


ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยไปต่างประเทศ

หน่วยงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง ซึ่งผลักดันด้านสิทธิแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้การช่วยเหลือด้านปัญหาแรงงาน จัดอบรมกลุ่มผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจและได้พิจราณาก่อนตัดสินใจ


มูลนิธิศุนิมิต

"ดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้ และด้อยโอกาส ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น แสวงหาความยุติธรรม และเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า"


มูลนิธิสร้างเสริมไทย

จัดกิจกรรมอาสาสมัครสร้างเสริมไทยเพื่อเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เนื่องจากปัญหาในสังคมที่พบเห็นทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว จึงก่อให้เกิดเด็กเร่ร่อน จรจัด เด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้ กลายเป็นเด็กเร่ร่อน บางคนต้องตกเป็นโสเภณี ถูกทารุณทางเพศ บ้างถูกกดขี่แรงงาน บ้างติดยาและสารเสพติด ความบอบช้ำทางร่างกายของพวกเขา ยังไม่ทารุณเท่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความปวดร้าว ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นย่อมกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ ไร้คุณธรรม แล้วสังคมของเราจะเป็นอย่างไร


มูลนิธิเยาวชนเพื่อชนบท

เป็นสื่ออีกอย่างหนึ่งที่ทางมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทจะได้สื่อสารกับคนไกลบ้านที่ต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเอง ซึ่งมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่อย่างไรก็ตามมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทก็มองว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนคนงานตามที่มูลนิธิได้ทำอยู่นั้นเป็นเรื่องที่สมควรแล้ว ทางมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทจึงหวังว่าเว็บไซต์ “www.fry1985.org” จะเป็นทั้งแหล่งข้อมูลข่าวสาร สื่อกลางที่จะแสดงความรู้สึก เศร้า เหงา คิดถึง รักและห่วงใย ฯลฯ ให้แก่ชาวคนไกลบ้านและพร้อมจะให้ชาวคนไกลบ้านได้อิ่มเอมกับเนื้อหาในคอลัมน์ที่คัดสรรค์และเลือกเฟ้นเพื่อที่จะนำเสนอสู่สายตาชาวคนไกลบ้าน ทุกท่าน ต่อไป


สื่อเพื่อสิทธิเด็ก

สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม, youthnewscenter ,radiokid network.,youthnewscenter,thailandkid ฯลฯ


ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน

ข้อมูลศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน อ.แม่สาย


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

เสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว วัตถุประสงค์และการดำเนินงานของมูลนิธิ แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ข้อมูลโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์(AIDS) ในเขตภาคเหนือตอนบน ข้อมูลการคัดเลือกการให้ทุนแก่เด็กกำพร้า สถิติการดำเนินงาน การรับบริจาคเงินช่วยเหลือ


มูลนิธิแพทย์ชนบท

ข้อมูลความเป็นมา วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแพทย์ชนบท แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิ ข้อมูลกองทุน นพ.กนกศักดิ์ พูลเกษร สรุปการดำเนินงานของมูลนิธิ โครงการเยี่ยมแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปาฐกถา พีร์ คำทอน และรายนามองค์ปาฐก ข้อมูลงานวิจัยมูลนิธิ