สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


มูลนิธิเด็ก

" การช่วยเด็กด้วยการให้ ในสิ่งที่ไตร่ตรองแล้วว่าดี ให้อาหาร ให้นิทาน ให้แง่คิด จินตนาการ ให้ความรัก ความมั่นใจ ให้ความหวังเป็นการเติมพลังวัยเยาว์ ให้เติบใหญ่ สู่การสร้างสรรค์ "


สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

หรือเรียกว่า "บ้านภูมิเวท" เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 เดิมเรียกว่า "สถานแนะนำปัญหาเด็ก" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2504 โดยได้ดำเนินงานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515