กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1010 โทร. 0-2659-6399 (อัตโนมัติ) E-mail : society@m-society.go.th


กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เว็บไซต์ของเราเป็นที่ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมฯ โดยมี รายชื่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องซึ่ง มีเบอร์ติดต่อของหน่วยงานนั้นๆ อีกทั้งยังมีสถิติข้อมูลวิชาการ ในด้านสังคอีกด้วย หรือหากมีเรื่องด่วนสามารถโทร 1300 สายด่วนโดยเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ

เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พิทักษ์สิทธิ และ ใช้ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อศักดิ์ศรี และความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยเครือข่าย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม