กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1421 - 22


สำนักงานประกันสังคม

ถนกระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 1506


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-4310-1 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546