สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2222-1141 ถึง 55

e-mail : webteam@moi.go.th


กรมการปกครอง

เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้างความมั่นคงภายใน อำนวยความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน