เด็ก : หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึง ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ทั้งนี้ ให้หมายความถึงทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย โดยที่ไม่แบ่งแยกว่าเด็กคนนั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม

           ดังนั้น ในกรณีเป็นเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้ปกครองของเด็กสามารถแจ้งความเด็กหายได้ เนื่องจากเด็กคนดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

ประเภทการหายของเด็ก ที่พบส่วนใหญ่ มีดังนี้

          - ลักพาตัว - ล่อลวงเพื่อทางเพศ
          - ล่อลวงเพื่อแรงงาน - ติดเกมส์
          - ติดแชททางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ท
           - ชู้สาว

***การจำแนกประเภทการหายของเด็กเพื่อปรับใช้กับกลไกทางกฎหมายในการติดตามเด็กหาย ***