กรณีที่เกี่ยวข้องด้วยความผิดทางอาญา

1.สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือท้องที่ที่พบผู้หายครั้งสุดท้าย
2.สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้หาย

กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

1.สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือท้องที่ที่พบผู้หายครั้งสุดท้าย
2.สถานีตำรวจทุกแห่งที่คาดว่าผู้หายจะอยู่ในท้องที่ดังกล่าว

กรณีคนหายทั่วไปแจ้งความไว้เพื่อหลักฐาน

1.สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้หาย
2.สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของครอบครัวผู้หาย