ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย

           บุคคลที่มีสิทธิในการไปแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจ ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีเรื่องคนหายพลัดหลงและประมวลวิธีพิจารณาความอาญา คือ บุคคลดังต่อไปนี้

1. ผู้บุพการีได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
2. ผู้สืบสันดานได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
3. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ของผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ
4. สามี ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย

โดยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

           ผู้ที่มีสิทธิในการแจ้งความคนหายนั้น ไม่มีระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น ในบางกรณี จึงเป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนในการรับแจ้งความคนหาย ในกรณีที่ผู้หายไปไม่มีบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือญาติพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยเลย บุคคลอื่นอาจจะไปแจ้งความคนหายได้ เช่น นายจ้าง หรือ ผู้ที่ดูแลบุคคลนั้นอยู่เป็นต้น

กรณีคนหายไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรืออยู่คนละจังหวัด

           กรณีคนหายมาเรียนหรือทำงานในจังหวัดอื่นตามลำพัง เพื่อนหรือนายจ้างของผู้หาย ควรแจ้งให้ครอบครัวของผู้หายทราบ เพื่อให้ครอบครัวของผู้หายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในภูมิลำเนาของผู้หาย