การค้ามนุษย์ หมายถึง การกระทำต่อผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ในลักษณะต่อไปนี้

          (1) จัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลใด
        (2) ด้วยวิธีการข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยอาศัยความอ่อนด้อยประสบการณ์หรือความรู้ของบุคคล หรือโดยการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้ได้รับความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น

ตัวอย่างการกระทำที่ถือเป็นการค้ามนุษย์

          -การลักพาตัวเด็กเพื่อเป็นเครื่องมือในการขอทาน
          -การล่อลวงเพื่อนำคนไปค้าประเวณี
          -การล่อลวงเพื่อนำคนไปเป็นแรงงานเถื่อน
          -การล่อลวงคนไปทำงานในต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย

กรณีคนในครอบครัวหายตัวไป โดยเป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าเกี่ยวเนื่องกับขบวนการค้ามนุษย์

          1.แจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจก่อนในเบื้องต้น
          2.แจ้งข้อสันนิษฐานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผู้หายอาจหายออกจากบ้านไปเนื่องด้วยสาเหตุการค้ามนุษย์ เพื่อการสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมในการยืนยันข้อเท็จจริง
          3.เมื่อได้ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่ามีการหายไปเนื่องจากการค้ามนุษย์ จึงสามารถนำพ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงเด็ก พ.ศ. 2540 เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการติดตามคนหายได้ กรณีที่มีข้อเท็จจริงยืนยันได้ว่า เด็กและผู้หญิง หายตัวไปเนื่องจากการค้ามนุษย์

          ครอบครัวคนหายสามารถอ้างข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงเด็ก พ.ศ. 2540 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยเหลือในเรื่องดังต่อไปนี้

          1. มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
          2.ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใดๆในเวลากลางวัน เมื่อมีเหตุอันสงสัยว่ามีพยานหลักฐานหรือมีบุคคลที่หายไปเนื่องจากสาเหตุการค้ามนุษย์ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถของตรวจค้นในเวลากลางคืนได้โดยการอนุญาตจากผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
          3.การขอให้กักตัวหญิงหรือเด็กเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน